หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา

Master of Arts Program in Folklore

คติชนวิทยาเปิดขอบฟ้าใหม่ให้กับผู้เสาะแสวงซึ่งความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่บอกเล่า กับวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่แม้ดูเล็กน้อย แต่ทั้งหมดนั้นย่อมสัมพันธ์กับองค์รวมของสังคมใหญ่ ประชาชาติ และโลก ที่สำคัญคือ สะท้อนสัจธรรมแห่งความเป็นมนุษย์

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีความรอบรู้และความเข้าใจทางคติชนวิทยา
 • มีทักษะในการวิจัยทางคติชนวิทยา
 • มีความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมของกลุ่มชน และมีความรักความเข้าใจในมนุษยชาติ
 • สามารถนำความรู้จากการศึกษาคติชนวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • คติชนวิทยาพื้นฐาน
 • พัฒนาการของคติชนวิทยา
 • คติชนวิทยากับปรัชญาแห่งการเรียนรู้
 • การจัดการความรู้และงานภาคสนาม
 • เทพปกรณัมและตำนานปรัมปรา
 • เทพนิยายกริมม์
 • ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
 • อียิปต์วิทยากับคติชนวิทยา
 • ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และในหลากหลายวงการ แต่ผู้รู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง มีอยู่เป็นจำนวนจำกัดในประเทศไทย ดังนั้นมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษจึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ เช่น

 • ครู อาจารย์สอนด้านคติชนวิทยา
 • นักวิจัย
 • ศึกษาต่อในด้านคติชนวิทยา

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คติชนวิทยา)

Master of Arts (Folklore)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด