รศ. ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
หัวหน้าภาควิชาอังกฤษ
อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
รก. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา
ปรัชญาและศาสนา
อาจารย์รัชดาพร สุคโต
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
หัวหน้าภาควิชาดนตรี
ผศ. ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ