นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

         ระดับปริญญาตรี
         เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ โดยแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน
         ระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 3 แบบ คือ
              1. แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนปีละ 2 ภาคเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
              2. แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
              3. แบบ 3 ภาคการศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ) จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จะประกาศรับเป็นครั้งๆไป)
         ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
              1. แบบเน้นการวิจัย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต(สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
              2. แบบเน้นการทำวิจัยและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคติชนวิทยา และสาขาวิชาภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)

** ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com