วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
27 พ.ย. 2561 17 พ.ย.61 สรุปผลกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
24 ต.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่8/2561
24 ต.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่9/2561
19 ต.ค. 2561 อนุมัติกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา ครั้งที่ 1 17 พ.ย.61
4 ต.ค. 2561 20 ต.ค.61 อบรมสัญญาณกลองเพล : การสืบทอดและคุณค่าทางจริยธรรมในวิถีชุมชนอีสาน
25 ก.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่4
20 ก.ย. 2561 25 ส.ค.61 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
12 ก.ย. 2561 11 ส.ค.61 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมกลองเพล"
28 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
1 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
23 ก.ค. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2561
23 ก.ค. 2561 5-2561 (10 พ.ค.) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
23 ก.ค. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2561
23 ก.ค. 2561 วาระพิเศษ 1-2561 (18 มิ.ย.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
18 ก.ค. 2561 25 ส.ค.61 อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
13 ก.ค. 2561 11 ส.ค.61 อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกองเพล
27 มิ.ย. 2561 5 ก.ค.61 อนุม้ติโครงการพัฒนาบุคลากร
25 มิ.ย. 2561 4-2561 (29 มี.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
25 มิ.ย. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2561
25 มิ.ย. 2561 วาระพิเศษ 1-2561 26 เม.ย.61 รายงานการประชุม
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
21 พ.ค. 2561 2-2561 15 มี.ค.61 รายงานการประชุม
9 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่2
8 พ.ค. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย
30 เม.ย. 2561 3-2561 (22 ก.พ.61. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
30 เม.ย. 2561 สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา 21 เม.ย.61
10 เม.ย. 2561 21 เม.ย.61 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
5 เม.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่1
30 มี.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กิจกรรมครั้งที่ 2
27 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้ง1/2561
27 มี.ค. 2561 2-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
14 มี.ค. 2561 สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
22 ก.พ. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2560
21 ก.พ. 2561 1-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
21 ก.พ. 2561 อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
29 ม.ค. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2560
26 ธ.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 11 (2560) 2 พ.ย.60
7 ธ.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก
7 ธ.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่10/2560
7 ธ.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
28 พ.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต กิจกรรมครั้งที่1
21 พ.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 10 (2560) 28 ก.ย.60
1 พ.ย. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
31 ต.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 9 (2560) 24 ส.ค.60
30 ต.ค. 2560 เชิญวิทยากรบรรยายรายวิชา 776611 เทพปกรณัมโลก 14 ต.ค.60
30 ต.ค. 2560 เชิญวิทยากรบรรยายรายวิชา 776698 สัมมนาการวิจัยทางคติชนวิทยา 2 19 ต.ค.60
19 ต.ค. 2560 นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา2560
18 ต.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2
2 ต.ค. 2560 สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี 31 ส.ค.60
26 ก.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 7 (2560) 13 ก.ค.60
26 ก.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 8 (2560) 24 ส.ค.60
19 ก.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
19 ก.ย. 2560 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 10 ก.ย.60
19 ก.ย. 2560 สรุปผลโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
22 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 6-60
22 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่7/2560
22 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1-60
16 ส.ค. 2560 อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 (7 ก.ย.60)
16 ส.ค. 2560 อนุมัติโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
3 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 5-60
27 ก.ค. 2560 อนุมัติโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
19 ก.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการประเมินหลักสูตร
14 ก.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
11 ก.ค. 2560 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
6 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2560
20 มิ.ย. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2560
20 มิ.ย. 2560 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
19 มิ.ย. 2560 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
1 มิ.ย. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2560
30 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 4-60
30 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 2-60
29 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่3/2560
18 พ.ค. 2560 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
26 เม.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 3-60
19 เม.ย. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
15 มี.ค. 2560 สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
14 มี.ค. 2560 สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอกครั้งที่2
24 ก.พ. 2560 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.59)
23 ก.พ. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 9-59
23 ก.พ. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 1-60
16 ก.พ. 2560 อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
3 ก.พ. 2560 อนุมัติโครงการสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ย.59-ม.ค.60
3 ก.พ. 2560 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
3 ก.พ. 2560 อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
3 ก.พ. 2560 สรุปผลโครงการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ม.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2559
20 ม.ค. 2560 สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.59)
17 ม.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2559
5 ม.ค. 2560 ผลงานตีพิมพ์ น.ส.สุวรรณี ทองรอด
26 ธ.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 8/2559 28 ก.ย.59
26 ธ.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 2 ส.ค.59 และวาระพิเศษ 12 ก.ย.59
7 ธ.ค. 2559 สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยเชิญวิทยากรภายนอกครั้งที่ 1
6 ธ.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่10/2559
28 พ.ย. 2559 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
15 พ.ย. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่9/2559
18 ต.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่8/2559
6 ต.ค. 2559 โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
14 ก.ย. 2559 สรุปผลโครงการบริการวิชาการ
2 ก.ย. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่7/2559
23 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 6 (2559) 29 มิ.ย.59
9 ส.ค. 2559 อนุมัติดำเนินโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 27 ก.พ.59
9 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
9 ส.ค. 2559 สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา (27 ก.พ.59)
4 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 5 (2559)
1 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
1 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
8 ก.ค. 2559 สรุปผลดำเนินิโครงการประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
29 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 4 (2559)
27 มิ.ย. 2559 สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต ผูู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
8 มิ.ย. 2559 สรุปผลโครงการสร้างเสริมประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 13-15 พ.ค.59
24 พ.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 3 (2559)
19 พ.ค. 2559 อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา (13-15 พ.ค.59)
4 พ.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่2 และ3/2559
26 เม.ย. 2559 อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต /ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (พ.ค.59)
26 เม.ย. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 2 (2559) 3 มีนาคม 2559
17 เม.ย. 2559 สรุปผลโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
17 เม.ย. 2559 สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา (27 ก.พ.59))
23 มี.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา และการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปร ครั้งที่ 1 (2559)
22 มี.ค. 2559 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
17 มี.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 5 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 8 (2558)
4 มี.ค. 2559 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.59
4 มี.ค. 2559 สรูปโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
3 มี.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
2 มี.ค. 2559 อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
2 มี.ค. 2559 อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์) (12-14 ก.พ.59)
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3 ก.พ. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 4 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 7 (2558)
11 ม.ค. 2559 อนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
25 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558
25 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
18 ธ.ค. 2558 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวติ กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
18 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
18 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558
18 ธ.ค. 2558 โครงการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
18 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558
1 ธ.ค. 2558 ายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 (2558)
30 พ.ย. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 3/2558 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 6/2558
14 ต.ค. 2558 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพแก่คณาจารย์ 9 พ.ย.58
3 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4 2558
3 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3 2558
26 ส.ค. 2558 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556
28 ก.ค. 2558 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2558
16 ก.ค. 2558 สรุปผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน (16 พ.ค.58)
25 มิ.ย. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 2558
28 เม.ย. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 2557
22 เม.ย. 2558 อนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน
21 เม.ย. 2558 สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
21 เม.ย. 2558 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
21 เม.ย. 2558 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
11 มี.ค. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2558
11 มี.ค. 2558 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
6 มี.ค. 2558 อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
6 มี.ค. 2558 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
6 ก.พ. 2558 อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต (26 ก.พ.58)
26 ม.ค. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2557
13 ม.ค. 2558 สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ (14 พ.ย.57)
13 ม.ค. 2558 สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (6 พ.ย.57)
13 ม.ค. 2558 สรุปผลโครงการฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา (22 พ.ย.57)
15 ธ.ค. 2557 อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
21 พ.ย. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2557
7 พ.ย. 2557 สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค์ (4 ก.ย.57)
29 ต.ค. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2559) (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาควิชา)
29 ต.ค. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกาารประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค))
29 ต.ค. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค)
8 ต.ค. 2557 อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (6 พ.ย.57)
7 ต.ค. 2557 อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (15 พ.ย.57)
26 ก.ย. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2557
29 ส.ค. 2557 อนุมัติโครงการข่าวสารภาควิชาภาษาศาสตร์ (15-19 ก.ย.57)
29 ส.ค. 2557 อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4 ก.ย.57
22 ส.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/2557
22 ส.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
31 ก.ค. 2557 สรุปผลโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ก.ค. 2557 สรุปผลโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
23 ก.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (เพิ่มเติม)
22 ก.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2557
2 ก.ค. 2557 สรุปผลโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)5 มิ.ย.57
24 มิ.ย. 2557 อนุมัติโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย "โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
23 มิ.ย. 2557 สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 26-28 พ.ค.57
23 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
19 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
19 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
18 มิ.ย. 2557 อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
18 มิ.ย. 2557 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
17 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
17 มิ.ย. 2557 อนุมัติโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
11 มิ.ย. 2557 อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น)
11 มิ.ย. 2557 แบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน (บริการวิชาการ)
11 มิ.ย. 2557 อนุมัติโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)
29 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2557
6 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
28 มี.ค. 2557 สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิตครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF)
27 ก.พ. 2557 อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF)
20 ก.พ. 2557 สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 (พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
29 ม.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2556
29 ม.ค. 2557 สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1
6 ธ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2556
6 ธ.ค. 2556 อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต(พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา) ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 2
1 ต.ค. 2556 สรุปผลโครงการประเมินหลักสูตรและสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1 ต.ค. 2556 สรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
30 ก.ย. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2556
30 ก.ย. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/ 2556
16 ก.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2556
1 ก.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 /2556
1 ก.ค. 2556 สรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
7 มิ.ย. 2556 สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
22 พ.ค. 2556 อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 23-24 พ.ค.56
22 พ.ค. 2556 แผนกลยุทธ์ภาษาศาสตร์ ฉบับปี 2555-2559
22 พ.ค. 2556 อนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ 23-24 พ.ค.56
21 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2556
26 เม.ย. 2556 สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื้อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
26 เม.ย. 2556 สรุปผลโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 เม.ย. 2556 สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการ
19 มี.ค. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
19 มี.ค. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์
19 มี.ค. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
15 มี.ค. 2556 อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
1 มี.ค. 2556 สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
1 มี.ค. 2556 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
26 ก.พ. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2555
4 ก.พ. 2556 อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
29 ม.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2555
19 ธ.ค. 2555 อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
19 ธ.ค. 2555 อนุมัติโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
31 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2555
29 ต.ค. 2555 สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตคามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
29 ต.ค. 2555 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
29 ต.ค. 2555 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
24 ต.ค. 2555 สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
24 ต.ค. 2555 สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร