หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Linguistics

มีอุดมการณ์มุ่งที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รอบรู้ในภาษาและภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา
  • สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
  • สัมมนาภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา
  • สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
  • สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สัมมนาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ในสถานอุดมศึกษา

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

Doctor of Philosophy (Linguistics)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด