หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Folklore

 • มีความรู้ความเข้าใจทางคติชนวิทยาอย่างลุ่มลึก
 • มีทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางคติชนวิทยา
 • เป็นผู้นำทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ทางคติชนวิทยา
 • เป็นนักคติชนวิทยาผู้มีจริยธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา อย่างมีศักยภาพทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาคติชนวิทยา

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • ทฤษฎีคติชนวิทยา
 • การอ่านเอกสารและงานวิจัยทางคติชนวิทยา
 • หัวข้อพิเศษทางคติชนวิทยา
 • คติชนวิทยาเปรียบเทียบ
 • คติชนวิทยากับโลกทัศน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • คติชนวิทยาสมัยใหม่
 • คติชนวิทยากับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 • คติชนวิทยาสัมพันธ์

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • เมื่อผู้ศึกษาหลักสูตรนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามรถในการสอนและการวิจัยทางด้านคติชนวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา)

Doctor of Philosophy (Folklore)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด