หลักสูตรอบรมภาษาจีน

จำนวนชั่วโมง

อัตราค่าสมัคร

หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับต้น 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับต้น 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับกลาง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับกลาง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับสูง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาจีน ระดับสูง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) (วันละ 3 ชม. x 10 วัน) 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น

จำนวนชั่วโมง

อัตราค่าสมัคร

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (วันละ 3 ชม. x 10 วัน) 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี

จำนวนชั่วโมง

อัตราค่าสมัคร

หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับต้น 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับสูง 1 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระดับสูง 2 (วันละ 2 ชม. x 15 วัน) 30 ชั่วโมง 3,000 บาท
หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมอบเกาหลี เพื่อมุ่งเน้นในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) (วันละ 3 ชม. x 10 วัน) 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

1.แปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

จำนวนหน้า

อัตราค่าบริการ

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ 1 หน้า 800 บาท
ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง 1 หน้า 1,200 บาท

2.แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

จำนวนหน้า

อัตราค่าบริการ

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ 1 หน้า 1,000 บาท
ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง 1 หน้า 1,500 บาท