คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย
ที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
คุณปกรณ์ ด่านสีทอง
ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
คุณสบธนา อั๋นประเสริฐ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดพิษณถโลก
คุณโกศล สนิทวงษ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทสัน โพลิทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณกมล สัจจา
รองกรรมการผู้จัดการ Logitics & Supply Chain
Office Kao C.P.Co., Ltd
และ Ayutthaya Port & ICD.Co., Ltd
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ณรงค์ ปรางเจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เปรมฤดี ชามพูนท
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
คุณอนุกูล ใบไกล
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริม
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม