คุณสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณโกศล สนิทวงษ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทสัน โพลิทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณกมล สัจจา
รองกรรมการผู้จัดการ Logitics & Supply Chain
Office Kao C.P.Co., Ltd
และ Ayutthaya Port & ICD.Co., Ltd