ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ. (กิตติคุณ) ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
คณะกรรมการที่ปรึกษา