รศ. ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ. ดร.พงศกร เมธีธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ผศ. ดร.สุดสรวง ยุทธนา
หัวหน้าภาควิชาอังกฤษ
อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา
ปรัชญาและศาสนา
อาจารย์รัชดาพร สุคโต
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
หัวหน้าภาควิชาดนตรี
อาจารย์สุนันทา เทศสุข
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ผศ. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี
ผศ. ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ