รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
อาจารย์วิจิตร คริเสถียร
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ผศ. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี
ผศ. ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ