วิสัยทัศน์


ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ตลอดจนสร้างความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และความสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อเติมเต็มคุณสมบัติความสมบูรณ์พร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์

พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา มีศักยภาพทางการวิจัยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  2. เสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตให้ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
  3. ศึกษาและค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
  4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์


  1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทางการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. บัณฑิตมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
  3. มีผลงานวิจัย ที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
  4. มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  5. มีกิจกรรมและโครงการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และนานาชาติ

ปรัชญา/ปณิธาน


ปรัชญา

ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา นำมาซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติและความหลากหลายของภาษา คติชน และวัฒนธรรม อันเป็นบ่อเกิดของความตระหนักในสมภาพของปรากฏการณ์ทางสังคมและมนุษยชาติ เอื้อให้แลเห็นสารสาระและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพชีพ

ปณิธาน

วางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ