วันที่ รายการ เอกสาร
1 พ.ค. 2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา
1 พ.ค. 2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี
16 ธ.ค. 2562 แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ รายการ เอกสาร
23 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ระดับหลักสูตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0
22 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1 พ.ค. 2563 คู่มือ AUN-QA Version 3
วันที่ รายการ เอกสาร
9 มี.ค. 2563 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564)
20 ต.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
1 พ.ค. 2563 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562 (ฉบับแก้ไข)
วันที่ รายการ เอกสาร
20 ม.ค. 2563 รายงานประจำปี 2560
16 ธ.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
13 ก.ย. 2562 รายงานประจำปี 2561