วันที่ รายการ เอกสาร
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
12 ต.ค. 2563 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ รายการ เอกสาร
2 ต.ค. 2563 คู่มือ AUN-QA Version 4.0 (August 2020)
23 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ระดับหลักสูตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0
22 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1 พ.ค. 2563 คู่มือ AUN-QA Version 3
วันที่ รายการ เอกสาร
28 ก.ย. 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
9 มี.ค. 2563 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564)
16 ธ.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
20 ต.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒– มีนาคม ๒๕๖๓)
18 ก.ย. 2563 การติดตาม และแจ้งการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563-2564 (รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒– มิถุนายน ๒๕๖๓)
วันที่ รายการ เอกสาร
1 พ.ค. 2563 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562 (ฉบับแก้ไข)
วันที่ รายการ เอกสาร
7 ก.ค. 3106 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
1 ก.ย. 2563 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน)
17 ส.ค. 2563 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
17 ส.ค. 2563 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2 ก.ค. 2563 รายงานประจำปี 2562
20 ม.ค. 2563 รายงานประจำปี 2560
13 ก.ย. 2562 รายงานประจำปี 2561