คณะมนุษยศาสตร์

          ศูนย์กลางการบริการด้านการแปลงานเอกสาร ในภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์กลางการบริการด้านการแปลงานเอกสาร

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้บริการทางวิชาการในด้านการแปลเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการงานแปลแก่คณาจารย์ นิสิต หน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลที่สนใจ และเพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแปลงานเอกสาร ในภาคเหนือตอนล่าง


    งานวิจัยและบริการวิชาการ เปิดให้บริการวิชาการด้านการแปลภาษาต่างประเทศต่างๆ
อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น


ประเภทการแปล

1. แปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ ในอัตราหน้าละ 800 บาท

ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง ในอัตราหน้าละ 1,200 บาท

2. แปลเอกสารภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ ในอัตราหน้าละ 1,000 บาท

ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง ในอัตราหน้าละ 1,500 บาท