ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคเรียน

2556 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา
Master of Arts Program in Folklore
ศศ.ม. (คติชนวิทยา)
M. A. (Folklore)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์
Master of Arts Program in Linguistics
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
M. A. (Linguistics)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)

ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคเรียน (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

2556 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)

ระดับปริญญาโท แบบเอกภาค

2556 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)