หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์

Master of Arts Program in Linguistics

สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีอุดมการณ์มุ่งที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รอบรู้ในภาษาและภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ และการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • วัจนปฏิบัติศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  • ทฤษฎีภาษาศาสตร์
  • วจนะวิเคราะห์
  • ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และในหลากหลายวงการ แต่ผู้รู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง มีอยู่เป็นจำนวนจำกัดในประเทศไทย ดังนั้นมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษจึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ เช่น

  • ครู อาจารย์สอนภาษา
  • นักวิจัย
  • สื่อสารมวลชน
  • นักบำบัดทางการพูด
  • เลขานุการ ฯลฯ

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

Master of Arts (Linguistics)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด