วิสัยทัศน์


ภาควิชาดนตรี พร้อมเข้าสู่สมาชิกของอาเซียน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียง
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย พร้อมเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านดนตรีแก่สังคมและส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ

เป้าประสงค์


  1. มีบัณฑิตรอบรู้วิชาการดนตรี และภาษาต่างประเทศ เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในวิถีแห่งความพอเพียง
  2. มีงานวิชาการด้านดนตรีที่พร้อมเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ แก่สังคมไทย อาเซียนและนานาชาติ
  3. มีการบริการดนตรีเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการรวมทั้งบูรณาการสู่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. มีความร่วมมือด้านวิชาการ เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ

ปรัชญา/ปณิธาน


ปรัชญา

ดนตรี คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งความงามโดยมนุษยชาติ เพื่อขัดเกลาและผดุงคุณธรรม

ปณิธาน

ภาควิชาดนตรี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาธรรม ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี และเสริมสร้างงานบริการทางวิชาการแก่สังคมอันนาไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่ดี อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การทั้งระดับชาติ ระดับอาเซียน และนานาชาติแห่งมนุษยชาติ