หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย

Bachelor of Music Program in Thai Music

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการปฏิบัติและวิชาการดนตรีไทย เพื่อนำไปสู่การศึกษาและวิจัยดนตรีในระดับสูง ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม-ไทย รวมทั้งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติดนตรีไทย และการวิจัยดนตรี โดยเน้นศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง และในปีการศึกษา 2561 จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ดนตรีนำชีวิตไปสู่ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาชาติ อีกทั้งเปลี่ยนชื่อปริญญา เป็น ดุริยางคศาสตรบัณฑิต(ดุริยางคศาสตร์ไทย)

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติดนตรีไทย
  • มานุษยวิทยาการดนตรีภาคเหนือตอนล่าง

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • อาจารย์สอนดนตรีไทย
  • นักวิชาการดนตรี
  • ศิลปิน
  • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี ในแขนงวิชาต่าง ๆ เช่น ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทยปฏิบัติ

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

Bachelor of Music (Thai Music)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด