หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล

Bachelor of Music Program in Western Music

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีดนตรีสากล สามารค้นคว้าและวิจัยศาสตร์ของดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดนตรีสากล สามารถประยุกต์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

มีจุดเด่นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกและการรวมวง ทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรีเอก อีกทั้งยังสามารถบรรเลงรวมวงได้หลากหลายรูปแบบ

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • สวนศาสตร์ดนตรีสากล
  • การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
  • การประพันธ์เพลงยอดนิยม
  • หลักการจัดการงานดนตรี

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครู-อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล
  • ผู้ผลิตผลงานเพลงในบริษัทค่ายเพลงต่าง ๆ
  • นักประพันธ์เพลงแนวคลาสสิคและสมัยนิยม
  • นักดนตรีสากลอาชีพ ฯลฯ

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)

Bachelor of Music (Western Music)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด