คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย


  1. ผศ.ธรรศ อัมโร (ประธานกรรมการ)
  2. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ (กรรมการ)
  3. อาจารย์บุตรี สุขปาน (กรรมาการ)
  4. อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ (กรรมการ)
  5. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก


  1. อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ (ประธานกรรมการ)
  2. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล (กรรมการ)
  3. อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ (กรรมการ)
  4. อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู (กรรมการ)
  5. อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)