การประชุมสรรหาบรรณาธิการ จากผู้แทนแต่ละภาควิชา เพื่อจัดทำวารสารวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี


 สุรีพรย์    11 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 153


 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมสรรหาบรรณาธิการจากผู้แทนแต่ละภาควิชาเพื่อจัดทำวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีเพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ซึ่งจะตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้มีเวทีและพื้นที่แสดงผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง เป็นบรรณาธิการ และเสนอให้ใช้ชื่อวารสาร “ดอกแก้วปริทัศน์”

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ