ภาควิชาภาษาตะวันตก


ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตะวันตกอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก