ภาควิชาภาษาไทย


ภาควิชาภาษาไทยมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย และส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวรรณกรรมไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์จรรโลงคุณธรรม ตลอดจนบริการวิชาการ แก่สังคม