ภาควิชาดนตรี


ภาควิชาดนตรี พร้อมเข้าสู่สมาชิกของอาเซียน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม