ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา


ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ตลอดจนสร้างความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และความสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อเติมเต็มคุณสมบัติความสมบูรณ์พร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์