ประเด็นการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะได้จัดส่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือการร้องเรียน ปัญหาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*** ท่านสามารถระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ หากท่านต้องการทราบผลอย่างรวดเร็ว **

คำอธิบาย

  • การจัดการเรียนการสอน : การร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน การให้คําปรึกษาทางวิชาการของอาจารย์ การกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ/ผลการคัดเลือกรับนิสิตเข้าศึกษาโครงการต่าง ๆ การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระบบการวัดและประเมินผล และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ที่ปรึกษา เป็นต้น
  • การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียน : ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ระบบสารสนเทศ แหล่งค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตําราของห้องสมุด จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เป็นต้น
  • การวิจัย : การร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการวิจัย ในกรณีบุคลากรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัย และ จรรยาบรรณนักวิจัย
  • การพัฒนานิสิต : การร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิต ในกรณีการจัดกิจกรรมรับนิสิตใหม่ การจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนิสิต
  • การให้บริการนิสิตหรือพฤติกรรมบุคลากร : การร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การให้ข้อมูล หรือพฤติกรรมบุคลากร จรรยาบรรณบุคลากร และเรื่องทั่วไป เช่น การให้ข้อมูล/การให้บริการล่าช้า ผิดพลาด หรือ การเปิดเผยข้อมูลของนิสิตโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น