การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


 สุรีย์พร    27 พ.ย. 2566     เปิดอ่าน 225


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนา พร้อมกับทีมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบและร่วมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ให้แก่คณจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังรายนามต่อไปนี้
นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ชื่อผลงานวิจัยอัลบั้มกีตาร์ดูเอ็ต: บทเพลงพื้นบ้านสี่ภาคสำหรับกีตาร์คลาสสิกฟิงเกอร์สไตล์และกีตาร์ไฟฟ้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อผลงานวิจัย “การออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลัวะและม้ง จังหวัดน่าน”
นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก กิติกานันท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้
.....................
November 23, 2023 —- the Faculty of Humanities, Naresuan University, held a staff meeting for the second semester of the academic year 2566. Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, opened the second semester meeting for HU staff to discuss the vision, KPIs, and development strategies. The faculty's administrative team shared information and engaged staff in discussions to enhance efficiency within the faculty. On this occasion, the Dean presented certificates of honor and flower bouquets to faculty members who were appointed to academic positions. Additionally, recognition was given to researchers who received external funding, as well as those who received awards for outstanding published works. Congratulations to all the honored faculty members at the Faculty of Humanities, Naresuan University!

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง