การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565


 สุรีย์พร    9 ต.ค. 2566     เปิดอ่าน 209


 

 

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน และการวาง/กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละพันธกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี (ประธานกรรมการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ( กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล (กรรมการ ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.............

October 5-6, 2023 --- The Faculty of Humanities, Naresuan University underwent an internal quality assessment. This was done to conduct a self-assessment according to the educational quality standards for excellence (EdPEx) for the academic year 2022. Asst. Prof. Dr. Onusa Suwannapratest, the dean of the Faculty of Humanities, presented the results of the operations and outlined the strategies for the develop plans. In this occasion, the team assessors consist of Assoc. Prof. Dr. Supinda Koonmee from Khon Kaen University (Chairman of the Committee), Asst. Prof. Dr. Phanomkwan Riyamongkol (the Committee member), and Asst. Prof. Dr. Jaratsri Rungrattanaubon (the Committee member) at meeting room HU 2302.


 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง