โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย หัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกและการวัดผลประเมินผล”


 สุรีย์พร    14 ก.ย. 2566     เปิดอ่าน 302


 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย หัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกและการวัดผลประเมินผล” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียน การสอนหรือการวัดและประเมินผลให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับชาติ ให้ก้าวทันเท่าเทียมสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings และออนไซต์ ณ ห้องประชุม HU 2302 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาพ งานบริการการศึกษา
------------
September 14, 2023 --- Dr. Niparat Imsil, Associate Dean for Academic Affairs, presided over the opening project titled "Developing Activities for Active Learning and Outcome-Based Assessment. The project aimed to enhance knowledge in curriculum development, teaching, and assessment for the faculty members of the Faculty of Humanities. It also aimed to align teaching methods with the university's mission and foster educational leadership at the national level. In this occasion, Assoc. Prof. Dr. Sirajit Dejamornchai, a lecturer from Faculty of Arts, Thammasat University was an honored speaker at HU 2302 room, Faculty of Humanities, Naresuan University and Zoom online.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง