ผู้บริหารพบภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา


 สุรีย์พร    31 ส.ค. 2566     เปิดอ่าน 221


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่นการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
.
August 31, 2023 -- Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, and the administrative committees attended the "Meet your administrative team" meeting with Department of Linguistics, Folklore, Philosophy and Religion. The HU administration team intends to introduce team members, the administrative direction, vision, goal, and fundamental values as "Better Together," as well as solicit department recommendations.

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง