คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ “ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565”


 สุรีย์พร    5 ก.ย. 2565     เปิดอ่าน 307


 

 

วันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตภาควิชาดนตรี (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย) และภาควิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เเป็น “ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565” คนแรกของประเทศไทย ผู้เผยแพร่ความงดงามของพระพุทธชินราชไปทั่วทิศ ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้ให้เกียรติอ่านบทกลอน "คารวะจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์" ที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป่าขลุ่ย นอกจากนั้นยังมีการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย "คารวะจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์" เพื่อร่วมแสงความยินดีในโอกาสนี้ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง