ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์


 พจนีย์    23 ส.ค. 2565     เปิดอ่าน 187


 

 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร

          ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน

บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์


ได้แก่  นางสาวดาญาดา      กองสีสังข์  ผู้ได้รับการคัดเลือก


                                                                                                                                                  สำรอง

                                                                                                                                                  1. นางสาวภาวิณี          พูลทรัพย์

                                                                                                                                                  2. นายธเนศ               ต้องวั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ต้องคงไว้ซึ่งราคาจำหน่ายอาหาร รายการอาหาร และคุณภาพของอาหารตามที่ได้เสนอราคาไว้กับคณะมนุษยศาสตร์ และให้มาดำเนินการติดต่อจัดทำสัญญาฯ ณ งานการเงินและพัสดุคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565

 


 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ