ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์


 พจนีย์    17 ส.ค. 2565     เปิดอ่าน 209


 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาในการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. นางสมศรี             นุชท่าโพธิ์
  2. นางสาวภาวิณี       พูลทรัพย์
  3. นางสาวดาญาดา   กองสีสังข์
  4. นายธเนศ              ต้องวั้น

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อนำตัวอย่างอาหารตามรายการอาหารที่ได้เสนอไว้ในแบบใบเสนอราคา อย่างน้อย 2 - 3 อย่าง มาให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ HU6101 อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ