คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2565


 สุรีย์พร    6 มิ.ย. 2565     เปิดอ่าน 240


 

 

 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังนโยบาย วิสัยทัศน์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ ( University for Entrepreneurial Society ) ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารสมเด็จประนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง