โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างครูต้นแบบ สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้นและสารคดี)


 สุรีย์พร    23 ม.ค. 2565     เปิดอ่าน 394


 

 

วันที่ 22 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้นและสารคดี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยรับการสนันสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากกวี-นักเขียน ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้
1. จำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2561
2. กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2554
4. วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนรางวัลศิลปาธร
5. ศุ บุญเลี้ยง ศิลปินนักร้อง นักเขียน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการสอนด้านการเขียนให้แก่ครูภาษาไทยจากทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังผลิตครูต้นแบบในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรด้านการเขียน ระดับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และนักเขียนมืออาชีพ ไปถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนต่อไป
.............
ผู้เข้าร่วมอบรมสารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาไทย

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง