การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom


 สุรีย์พร    16 ธ.ค. 2564     เปิดอ่าน 303


 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1. คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
2. คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
3. คุณปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
4. คุณสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
5. คุณโกศล สนิทวงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทสัน โพลิทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
6. คุณกมล สัจจา รองกรรมการผู้จัดการ Logitics & Supply Chain Office Kao C.P.Co., Ltd
และ Ayutthaya Port & ICD.Co., Ltd
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
8. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9. ดร.ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
11.คุณอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ในการนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำเสนอภาพรวมในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในด้านการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มสถานการณ์แรงงาน การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะมนุษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้ว

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง