การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


 สุรีย์พร    17 พ.ย. 2564     เปิดอ่าน 512


 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยคณะผู้บริหารได้สรุปภาพรวมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบและร่วมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด
3. ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
4. รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก กิตติกานันท์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
นอกจากนั้น ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ บุญรอด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง