กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice


 สุรีย์พร    28 ต.ค. 2564     เปิดอ่าน 390


 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียน SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร AUN-QA และการทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรจาก Area for Improvement  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ (หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุรนัคครินทร์  (หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ) เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นๆ  ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านทางโปรแกรมออนไลน์  Microsoft Teams

Cr. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง