คณะมนุษยศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ


 สุรีย์พร    20 ก.ย. 2564     เปิดอ่าน 326


 

 

วันที่ 20-21 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และให้คณะมีข้อมูลผลการดำเนินงานสามารถวาง/กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละพันธกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา  คูณมี  (ประธานกรรมการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล ( กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล (กรรมการ  ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน  ในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

..............................................

    On September 20-21, 2021, the Faculty of Humanities, Naresuan University, received an Internal Quality Assessment at the faculty level to conduct a self-assessment according to the Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) and, with the results, to be able to issue guidelines for developing a development plan for each mission to achieve the objectives and visions. On this occasion, the Faculty was honored to receive the assessment by Associate Professor Supinda Koonmee (Chair) from Khon Kaen University, Assistant Professor Dr. Phanomkwan Riyamongkol (Committee Member), and Assistant Professor Dr. Jarassri Rungrattana-u-bon (Committee Member) from Naresuan University, as assessment committees in an online meeting via Microsoft Teams.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง