คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1


 สุรีย์พร    6 พ.ย. 2563     เปิดอ่าน 468


 

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (26 กรกฎาคม 2562 – 25 กรกฎาคม 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร (ประธานสภาอาจารย์) พร้อมด้วย คุณศิริมาศ เสนารักษ์ (ผู้อำนวยการกองกลาง) เลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเงิน นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณ์ตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ประกอบด้วย กลุ่มหัวหน้าภาควิชา ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนิสิต ศิษย์เก่า และนายจ้างบัณฑิต ณ ห้องประชุม HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง