ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าพื่นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


 พจนีย์    26 ต.ค. 2563     เปิดอ่าน 297


 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าพื่นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยยกเว้นและจัดเก็บค่าเช่าในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าเช่า  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - ตุลาคม  2563 มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน 

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ