ภาควิชาภาษาไทย จัดโครงการ ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันภาษาไทย


 สุรีย์พร    18 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 961


 

 

วันที่ 17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุม Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “โควิด-19 จะลาไกล เยาวชนไทยใส่ใจร่วมป้องกัน” โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40 คน จาก 15 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย หัวข้อ “โควิด-19 จะลาไกล เยาวชนไทยใส่ใจร่วมป้องกัน”
รางวัลชนะเลิศ นายเดชสกุล กล่ำบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววีรัญชญา วรวงศ์ชัยกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสว่างจิต แก้วมณี โรงเรียนเมืองเชลียง สุโขทัย
รางวัลชมเชย นางสาวแพรวพรรณ มั่นคง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
รางวัลชมเชย นางสาวจิราพัชร พักรักษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร
รางวัลชมเชย นางสาวสุจิตรา พานผ้าพับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
 
การประกวดเรียงความ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “รู้รักภาษาไทย ใส่ใจอนุรักษ์”
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภคพร หลวงนุช โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอภิวิชญ์ วงค์โพธิสาร โรงเรียนเมืองเชลียง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มใจ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
รางวัลชมเชย เด็กหญิงปวีณา คำบุตร โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
รางวัลชมเชย เด็กชายสหชัย อยู่มา โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เรียนรู้ เท่าทัน ป้องกันอวิชชา”
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวจินดารัตน์ พรหมเกิด โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัตติกาล พุ่มไม้ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
รางวัลชมเชย นายสุรดิษย์ ทองย้อม โรงเรียนผดุงราษฎร์
รางวัลชมเชย นางสาวปุณยาพร วาบสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รางวัลชมเชย นางสาวโกมลชนก มายิ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ ที่นี้

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาไทย

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง