งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมผู้นำนิสิต พัฒนาศักยภาพงานผู้ทำกิจกรรมด้านสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    14 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 553


 

 

เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการเขียนโครงการเพื่อให้รู้จักการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดตาก นอกจากนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าผู้รับผิดชอบงานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำเนินการกิจกรรมให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
.....................

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง