ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 จำนวน 2 ร้าน ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์


 พจนีย์    3 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 462


 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ

เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 จำนวน 2 ร้าน

ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาการให้เช่าพื้นที่ โดยพิจารณาจากคุณภาพของตัวอย่างอาหาร รสชาติ และการตั้งราคาอาหาร มีมติให้

                   1. นายอลงกรณ์ นุชท่าโพธิ์ ผู้เสนอราคา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน 

                   2. นางประทุม เพ็งเนียม ผู้เสนอราคา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่มาดำเนินการติดต่อ ณ งานการเงินและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมหลักฐาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :