ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ร้าน


 พจนีย์    27 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 376


 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้เสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ร้าน

1. ร้านข้าวราดแกง จำนวน 3 ราย ได้แก่

                             1.1 นายอลงกรณ์         นุชท่าโพธิ์

                             1.2 นางสัลสนีย์           เมืองไกล

                             1.3 นางสาวสกาวเดือน   ล่อมค้อม

                   2. ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 3 ราย ได้แก่

                             2.1 นางประทุม           เพ็งเนียม

                             2.2 นางสาวกมลฉัตร     วงศ์สวัสดิ์

                             2.3 นางจำเนียร           จงปรีเปรม

 

               โดยขอให้ผู้มีรายชื่อนำตัวอย่างประเภทอาหาร อย่างน้อย 2 อย่าง มาให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ ภายในบริเวณอาคารคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมHU 2108  คณะมนุษยศาสตร์

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :