โครงการบริการวิชาการดนตรี อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป : การดีดจะเข้


 สุรีย์พร    4 เม.ย. 2567     เปิดอ่าน 14


 

 

วันที่ 4 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการดนตรี อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป : การดีดจะเข้ "เสน่ห์เสียงเม็ดพราย สายครูระตี วิเศษสุรการ" จัดโดยภาควิชาดนตรี ณ ห้องสุวรรณภิงคาร อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจากครูชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ประชากร ศรีสาคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ โครงการนี้ผู้สนใจจากภายนอก นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Assoc. Prof. Wararat Mahamontri, Deputy Dean for Administration, gave an opening speech for the Music Academic Service Project, Thai Music Training for the General Public: Chakhe Playing "The Charm of Fine Tones of Khru Rati Wisetsurakarn," organized by the Department of Music at Suwannabhingkarn Room, Building 3, Faculty of Humanities, Naresuan University. The event was honored by Khru Chitpong Songsermworakul, a music expert, as a lecturer, with Ajarn Prachakorn Srisakorn, a Thai Musicology lecturer, as the moderator. This project was attended by a large number of interested people from outside, students and alumni.


 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี