โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาดูงานการกำหนดเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    1 เม.ย. 2567     เปิดอ่าน 39


 

 

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายวิญญู พันธุ์เมืองมา รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการกำหนดเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Assist. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, along with the management team and officials responsible for the evaluation criteria for the workload of academic and support staff, Faculty of Humanities, Naresuan University, welcomed the faculty and staff from the Administration Department, Demonstration School of Naresuan University, led by Mr. Winyou Phanmueangma, Acting Assistant Director of the School, who came to study the workload criteria for academic and support staff of the Faculty of Humanities at HU 2303 Meeting Room, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ