โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงพ.ศ.2567-2570 สู่หน่วยงานระดับภาควิชา


 สุรีย์พร    8 พ.ย. 2566     อ่านแล้ว 185


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงพ.ศ.2567-2570 สู่หน่วยงานระดับภาควิชา ตลอดจนร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ หัวข้อ"ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะมนุษยศาสตร์และบทบาทของคณะมนุษยศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม” นอกจากนั้น หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรและหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้แบ่งกลุ่มเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อทบทวนภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องและตอบสนองการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ต อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
..........
Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, presided over the project to review the development plan of the Faculty of Humanities, Naresuan University. This project aimed to convey the vision and development plan of the Faculty of Humanities in 2024-2027 to the departments and to collaboratively define strategies for effectiveness. In this occasion, Prof. Dr. Surachart Bamrungsuk, a member of the University Council, delivered a special lecture on the topic "Expectations of Senior Management for the Faculty of Humanities and the Roles of the Faculty of Humanities in Driving Naresuan University and Society Forward." Additionally, heads of the departments, curriculum committees, and heads of the Faculty's secretarial office conduct a workshop to gather opinions regarding the criteria for the academic and support staff's workload. This project took place from November 8-10, 2023, at The Bluesky Resort, Khao Kho district, Phetchabun Province.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง