บรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันการคัดลอกผลงาน” แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    2 พ.ย. 2566     อ่านแล้ว 192


 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา และสาขาวิชาดุริยางศาสตร์) และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เพื่อไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการทำวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทำวิจัยขนาดเล็กและการทำวิจัยขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันการคัดลอกผลงาน” แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ถึงความสำคัญในการเขียนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้วยความซื่อสัตย์ให้เกียรติตนเองและให้เกียรติผลงานของผู้อื่น หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานทุกลักษณะ หากมีการกล่าวอ้างงานของผู้อื่น ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
...........
November 2, 2023 --- Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, honored the opening speech for the presentation of graduate students’ dissertation at the HU 2303 Meeting Room, Faculty of Humanities, Naresuan University. In the morning session, Assoc. Prof. Dr. Rattima Chinapong, the Director of the University Library, provided a special lecture on "Preventing Plagiarism" to graduate students in the Faculty of Humanities. The lecture emphasized the importance of academic integrity in research and creative work, urging students to honor their own work and avoid all forms of plagiarism.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง