ผู้บริหารพบภาควิชาภาษาตะวันออก


 สุรีย์พร    28 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 198


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ณ ห้องประชุม HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง