การประชุมบุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566


 สุรีย์พร    12 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 208


 

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมบุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม HU 2303 เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) รอบการประเมินครั้งที่ 1 /2567 ตามรอบการประเมิน โดยมีคุณรจเรข แก้วพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุนรวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะ ตลอดจนเป็นการแจ้งข้อปฏิบัติและข่าวสารต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะที่จะดำเนินการจัดขึ้นในแต่ละเดือนอีกด้วย
.
September 11, 2566 --- The Faculty of Humanities, Naresuan University held a personnel support staff meeting at room HU 2303. The meeting focused on the preparation of the Terms of Reference (TOR). Mrs. Rojarek Kaeowpruek, Head of the Office of the Secretary of the Faculty of Humanities, provided details on the main criteria and assessment methods for evaluating the performance of support staff members.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง