ผู้บริหารพบภาควิชาภาษาไทย


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 184


 

 

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาไทย ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการการบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนภาควิชาภาษาไทยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย
.
August 8, 2023 -- Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, the Dean of the Faculty of Humanities, and the administrative committees attended the "Meet your administrative team" meeting with Department of Thai and support staff. The HU administration team intends to introduce team members, the administrative direction, vision, goal, and fundamental values as "Better Together," as well as solicit department recommendations. On this occasion, Assoc. Prof. Thanya Sangkapantanont, the representative of Department of Thai, presents flowers to the Dean.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง